Thông tư số 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21 tháng 3 năm 2018 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020.