Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.