Thông tư số 269/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.