Thông tư số 27/2016/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 05 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.