Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.