Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương bình và Xã hội ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.