Thông tư số 298/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.