Thông tư số 30/2016/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 13 tháng 12 năm 2016 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.