Thông tư số 30/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.