Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.