Thông tư số 31/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.