Thông tư số 31/2017/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.