Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 07 tháng 11 năm 2016 về việc Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.