Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 11 năm 2017 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.