Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt.