Thông tư số 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.