Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc Quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.