Thông tư số 33/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20 tháng 4 năm 2017 về việc quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.