Thông tư số 33/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm – điểm”.