Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 15 tháng 11 năm 2016 về việc Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.