Thông tư số 34/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình”.