Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.