Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 4 năm 2018 về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12  năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.