Thông tư số 38/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 4 năm 2017 về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên.