Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26 tháng 12 năm 2016 quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.