Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 21 tháng 6 năm 2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa – Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT.