Thông tư số 40/2016/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.