Thông tư số 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điêu lệ thành công ty cổ phần.