Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số.