Thông tư số 43/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 01 tháng 8 năm 2018 quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.