Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.