Thông tư số 48/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.