Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.