Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không sân bay.