Thông tư số 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.