Thông tư số 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25 tháng 6 năm 2018 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.