Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.