Thông tư số 79/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.