Thông tư số 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.