Thông tư số 84/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.