Thông tư số 85/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.