Thông tư số 89/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.