Thông tư số 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 8 năm 2017 quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.