Thông tư số 98/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 9 năm 2017 về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.