Mục tiêu của việc phê duyệt Đề án này nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn nhiệm vụ được giao. Phải có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. Không được gây khó khăn, phiền hà, vô cảm, thiéu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.
Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. Không được sa vào các tệ nạn xã hội, tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Để thực hiẹn văn hóa công vụ cần có các giải pháp sau: 1 là hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ; 2 là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thưc, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công vụ; 3 là tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.
Xem chi tiết Quyết định 1847/QĐ-TTg tại đây.