Theo đó, Tổng Giám đốc bố trí lịch tiếp công dân hoặc phân công các Phó Tổng Giám đốc tiếp công dân mỗi tháng 01 lần đề kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của BHXH Việt Nam; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của công dân để cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Dự tiếp công dân với Lãnh đạo Ngành có lãnh đạo Vụ Thanh tra – Kiểm tra và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh có liên quan.
Vụ Thanh tra – Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và chuẩn bị các nội dung, hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc tiếp công dân của Lãnh đạo Ngành.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Xem chi tiết Quyết định 2596/QĐ-BHXH tại đây.