Thông tư gồm có 3 Chương, 16 Điều, trong đó Điều 5 quy định 4 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro gồm:
1. DNNVV bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, thảm họa, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia.
2. DNNVV gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến không có khả năng hoặc không trả được nợ vay (gốc, lãi) theo đúng Hợp đồng đã ký.
3. DNNVV có khoản nợ xấu theo kết quả phân loại nợ được quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. DNNVV bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
Các biện pháp xử lý rủi ro gồm: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, số tiền trả nợ; Gia hạn nợ vay; Khoanh nợ; Bán nợ; Xử lý tài sản bảo đảm; Xóa nợ lãi; Xóa nợ gốc.
Về gia hạn nợ vay: Đối tượng xem xét là các DNNVV gặp rủi ro thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 nêu trên.
DNNVV được xem xét gia hạn nợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc đối tượng quy định; Sử dụng vốn vay đúng mục đích ghi trong Hợp đồng; Gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng đã ký; Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2021.

Nguồn: VITIC