Trong đó, Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.
Đối với số lượng thóc nhập kho dự trữ quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực hiện đang lưu kho bảo quản thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Nguồn: VITIC