Theo đó, các điều kiện, quy đình, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Bên cạnh đó còn có các quy định cụ thể về sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép.
Các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam là những đối tượng áp dụng trong Nghị định. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp và có thời hạn là 10 năm.
Doanh nghiệp muốn để nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng có thể nộp trực tiếp hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận hồ sơ, sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. BộThông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra và có phản hồi tới doanh nghiệp sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
Bộ Hồ sơ này phải làm bằng tiếng Việt, gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 04 bộ bản sao hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép, 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ bản sao hồ sơ hợp lệ đối với các trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép. Bộ hồ sơ gốc phải có đủ chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, các tài liệu do doanh nghiệp lập nếu có từ 02 tờ văn bản trở lên phải có dấu giáp lai. Các bộ bản sao hồ sơ hợp lệ không yêu cầu phải có dấu xác nhận, dấu chứng thực bản sao nhưng phải có dấu giáp lai của doanh nghiệp nộp hồ sơ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chi tiết văn bản xem tại nd1082016cp_ZOAN.pdf