Thủ tướng đã phê duyệt Đề án trên với bốn mục tiêu cụ thể: Một là, xác định định hướng lộ trình mở cửa dòng vốn phù hợp với mục tiêu, định hướng cơ cấu kinh tế của Nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đang đàm phán hoặc đã tham gia ký kết có liên quan đến lộ trình tự do hóa dòng vốn, góp phần thúc đẩy thu hút vốn nước ngoài, giám sát chặt chẽ các dòng vốn vào – ra khỏi lãnh thổ, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, giảm thiểu các tác động tiêu cực trước biến động của các dòng vốn quốc tế. Hai là, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về quản lý dòng vốn vào – ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Ba là, nâng cao hiệu quả giám sát các dòng vốn vào – ra, xây dựng cơ sở dữ liệu về dòng vốn kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách, điều hành thị trường ngoại hối, ổn định cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại hối một cách hợp lý. Bốn là, thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước nhằm phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn và ổn định vĩ mô, tăng cường giám sát và dự báo biến động dòng vốn, tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Về định hướng phát triển kinh tế xã hội, trong thời gian trước mắt đến năm 2020, Đảng và Chính phủ tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền.
Trong nguyên tắc xây dựng lộ trình, Quyết định nêu rõ, định hướng tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam không chịu ràng buộc bởi yêu cầu của các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Việt Nam có thể chủ động xây dựng định hướng tự do hóa giao dịch vốn trên cơ sở: Xu thế tất yếu của hội nhập các hoạt động đầu tư quốc tế; sự tương thích với mức độ sẵn sàng của nền kinh tế, mức độ phát triển và mở cửa của hệ thống tài chính; sự phù hợp với năng lực quản lý, cạnh tranh của Việt Nam.
Việc xây dựng lộ trình cho tự do hóa dòng vốn cần được thực hiện đồng thời với việc xây dựng tổng thể các biện pháp phòng ngừa rủi ro và phòng vệ chính đáng nhằm hạn chế tối đa các tác động bất lợi, những bất ổn và rủi ro trong kinh tế.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về các nhóm giải pháp về chính sách tiền tệ, quản lý dòng vốn và hoàn thiện hệ thống ngân hàng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiêm về các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút vốn đầu tư. Cuối cùng là các nhóm chính sách liên quan đến chính sách tài khóa, nợ công, thị trường chứng khoán, tài chính doanh nghiệp để tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chính sách thuế và hải quan do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm.
Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chi tiết văn bản xem tại qd1590ttg_CULR.pdf